image

Co to jest szkoda?

Pojęcie szkody, której to powstanie wraz ze zdarzeniem powodującym powstanie szkody oraz adekwatnym związkiem przyczynowym między zdarzeniem a szkodą jest jedną z podstawowych przesłanek odpowiedzialności cywilnej. Jakkolwiek istotne nie doczekało się jak dotąd ustawowej definicji. Mimo tego, iż przepisy nie określają wprost co należy rozumieć pod pojęciem szkody, to powszechnie akceptowaną wydaje się być wypracowana przez doktrynę definicja szkody.

image

Jak odwołać się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń?

W związku z otrzymaniem decyzji z zakładu ubezpieczeń o przyznanym odszkodowaniu lub odmowie przyznania odszkodowania poszkodowany ma otwartą drogę odwoławczą. Jeżeli uważa, że przyznane odszkodowanie jest za niskie lub nie słusznie dostał decyzje odmowną wówczas powinien złożyć pisemne odwołanie na decyzję zakładu ubezpieczeń kierując pismo do dyrektora jednostki wydającej decyzje.

image

Jak poskarżyć się do Rzecznika Ubezpieczeniowych?

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy: ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych. W sytuacji, gdy Państwa zdaniem zakład ubezpieczeń, powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot zarządzający pracowniczym programem emerytalnym naruszył prawo lub interesy ubezpieczonych, można wystąpić o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych.